Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

397
προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Για τις ανάγκες του ερευνητικού – αναπτυξιακού Έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Ένταξη και εκπαίδευση των μουσουλμανοπαίδων», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα Θάλεια Δραγώνα, ζητούνται άτομα για την υποστήριξη του Έργου. Η Πράξη με Κωδικό ΟΠΣ 5001002 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και χρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του Έργου ορίζεται έως 30/9/2018. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του υποψηφίου, η διάρκεια της οποίας θα ορίζεται αναλόγως με τις ανάγκες της Πράξης κατά το διάστημα υλοποίησης αυτής και έως τις 30/9/2018 µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον παραταθεί το έργο μέχρι τη λήξη του και εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1  Εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

2  Επόπτες/τριες παιδαγωγικού/εκπαιδευτικού έργου ενισχυτικών δράσεων

3  Παιδαγωγικός/ή Υπεύθυνος/η μαθημάτων ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ.

4  Υπεύθυνος/η Συντονισμού και εποπτείας Κινητών ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ.

5  Oδηγοί-διαμεσολαβητές στα Κινητά ΚΕΣΠΕΜ

6  Διοικητική υποστήριξη στο γραφείο διοίκησης της Αθήνας

7  Επιμελητής/τρια κειμένων Πράξης

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν απαραιτήτως είτε απευθείας στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ είτε με ταχυδρομική αποστολή τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Πρόταση συμπληρωμένη
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα πτυχίων (σημειώνεται ότι, όπου αναφέρεται άριστη γνώση της γλώσσας της μειονότητας αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό κατ’ ελάχιστο επιπέδου Γ1)
  • Αντίγραφα βεβαιώσεων εργασιακής εμπειρίας
  • Δικαιολογητικά, βεβαιώσεις ή οτιδήποτε κρίνουν οι υποψήφιοι σκόπιμο να συμπεριληφθεί προς απόδειξη των προσόντων τους

Στο φάκελο του ταχυδρομείου πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

Πρόταση κ/κας ……………….στο πλαίσιο της υπ’αρ. 63865/2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «Ένταξη και Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων»

  • Υποψηφιότητες από τις οποίες απουσιάζει η φόρμα πρότασης, όπως αυτή συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ, απορρίπτονται.
  • Προτάσεις που δεν φέρουν την υπογραφή του υποψηφίου απορρίπτονται.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων: 3η Νοεμβρίου 2016.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (είτε με απευθείας κατάθεση είτε με ταχυδρομική αποστολή) μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών – Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Ε.Λ.Κ.Ε. του ΕΚΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παράδοσης και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Πληροφορίες: κα Μπόθου Φρ. και κα Σωτηρίου Ελ., τηλ. 210-3689323, 210- 3689308 και 210-3689322.

 

Διαβάστε επίσης: 571 θέσεις μονίμων σε 6 υπουργεία προκηρύσσει ο ΑΣΕΠ!

 

Πηγή